NGC

7013   7137   7217   7223   7253
7265    7318   7331   7469   7479
7497   7549   7578   7640   7720
7741   7753   7771   7805   7814

NGC 7549
Pegasus

Hypergraph 350/3007, STL-11000M, (Auschnitt, Norden oben, Osten links)
L: 60min (1x1), schlechtes Seeing 2.8", R:50min, G:40min, B:50min (2x2, SBIG Filter),
Dunst und schlechte Transparenz
Rimbach, 30.10.200
NGC  7549
IntesMicro M703 f/10, SXV-H9 70% des originalformates L: 80min (Astronomik IR-Filter)
NGC  7549